Wytyczne sanitarne obowiązujące w MDK w Kluczborku
(wg wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych)

Organizacja zajęć:
 Od 18 maja br. MDK w Kluczborku wznawia pracę.
 Zajęcia z uczniami będą możliwe po przygotowaniu placówki zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego i ogłoszeniu otwarcia przez dyrektora placówki.
 Termin zajęć z danym uczniem ustala nauczyciel w oparciu o listę osób chętnych oraz możliwości techniczne wynikające z przestrzegania wymogów sanitarnych.
 Z zajęć mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 W grupie może przebywać do 12 uczniów.
 Liczbę uczniów w konkretnej pracowni, na konkretnych zajęciach ustala nauczyciel prowadzący
według poniższych zasad:
 Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.
* Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej  znajdują.
 Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do edukacji wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.
 W miarę możliwości uczeń korzysta z własnych pomocy naukowych. Uczniowie nie powinni wymieniać się nimi między sobą.
 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren MDK (np. spacer do parku).
 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do MDK niepotrzebnych przedmiotów.
 Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

 Nauczyciele i inni pracownicy MDK powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni MDK, wynoszący min. 1,5 m.
 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze MDK mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników MDK oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej MDK lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z
dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 Do MDK może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 Uczniowie do MDK są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do MDK.
 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 MDK zakupi bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury ciała.
 Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze MDK.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się
kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 Przed wejściem do budynku MDK należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do MDK.
 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do MDK dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników MDK
 Do pracy w MDK mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 Wyznaczam szatnię na I piętrze jako izolatorium (wyposażoną w środki ochrony i płyn dezynfekujący) w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.