PROCEDURA
bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku
I. Cel.
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy placówki w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.
II. Zakres procedury.
Procedurę należy stosować na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku
III. Postanowienia ogólne.
1. Do placówki może przychodzić tylko:
a) uczestnik/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
b) uczestnik/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c) uczestnik/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczestnik może być przyprowadzany do placówki i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
3. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie się:
a. podwyższoną temperaturę ciała,
b. ból głowy i mięśni,
c. ból gardła,
d. kaszel,
e. duszności i problemy z oddychaniem,
f. uczucie wyczerpania,
g. brak apetytu.
4. Na terenie placówki ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązuje się je do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady: 1 opiekun na uczestnika/uczestników przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika placówki min, 1,5 m.
6. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane z placówki przez tę samą osobę dorosłą.
7. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie placówki. Osoba ta obowiązana jest opuścić placówkę bez zbędnej zwłoki.
8. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie placówki możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
9. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie placówki osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3.
10. Nauczyciele poszczególnych zajęć zobowiązani są do ustalenia, w porozumieniu z rodzicami/opiekunami uczestnika sposobów szybkiej komunikacji telefonicznej.
IV. Higiena i dezynfekcja.
1. Na terenie placówki obowiązuje noszenie maseczek w zamkniętych przestrzeniach ogólnodostępnych.
2. Wszyscy uczestnicy i pracownicy placówki zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych, tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do placówki, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
3. Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
4. W placówce prowadzi się regularne odkażanie pomocy dydaktycznych i elementów stałych wyposażenia za pomocą środków dezynfekujących.
5. Placówka zapewnia niezbędne środki do dezynfekcji rąk.
6. Na terenie placówki przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach zajęć, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych oraz powierzchniach dotykowych – m.in. poręczach, klamkach, powierzchniach płaskich, w tym dezynfekcja blatów w salach, klawiatur, włączników itp.
7. Przy wejściu do budynku placówki obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest w widocznym miejscu.
8. Przy wejściu do placówki umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
9. W placówce zapewnia się pojemnik do wyrzucania maseczek oraz rękawic jednorazowych.
10. Z sal zajęciowych usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
11. Wyposażenie, które nie może być usunięte oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć jest odpowiednio zabezpieczany, dokładnie czyszczony lub dezynfekowany.
12. Pracownikom placówki zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice, a dla opiekunów dzieci skierowanych do izolacji również fartuch z długim rękawem.
V. Organizacja pracy placówki
1. Zapewnia się taką organizację pracy placówki, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczestników na terenie placówki.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie krócej niż 30 min. i nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Sale zajęciowe oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
4. Uczestnik posiada własne przybory i materiały, których używa w czasie zajęć.
5. Prace wykonane na zajęciach są każdorazowo zabierane przez uczestnika zajęć.
6. Uczestnicy zajęć nie udostępniają innym uczestnikom swoich materiałów i przyborów.
7. Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do placówki zbędnych przedmiotów.
VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika zajęć.
1. Jeżeli uczestnik przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w wyznaczonym pomieszczeniu.
2. Odizolowany uczestnik znajduje się pod opieką pracownika placówki wyznaczonego przez dyrektora placówki.
3. Uczestnikowi mierzy się temperaturę ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej, albo jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców / opiekunów prawnych uczestnika w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z placówki i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
4. Rodzic / opiekun prawny zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u uczestnika niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
5. Rodzic / opiekun prawny po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi z placówki, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania uczestnika przez lekarza.
6. W przypadku uczestnika pełnoletniego obowiązek poinformowania o wyniku badania spoczywa na nim samym.
7. Rodzice dzieci z grupy uczestnika, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczestnik bezzwłocznie poddawany jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
10. Dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika placówki
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora placówki, a w przypadku jego nieobecności inną wyznaczoną osobę, która podejmuje następujące działania:
a) kieruje pracownika do wyznaczonego, odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora placówki.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu.
3. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała.
4. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
5. Dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
7. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 3 nie mogą przychodzić do pracy.
VIII. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
1. Definicja KONTAKTU obejmuje każdego pracownika placówki, rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, uczestnika:
a) pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
2. Osób z kontaktu nie uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej, w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.
IX. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki
1. Dyrektor placówki o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/uczestnika informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.
2. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki lub zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
X. Postanowienia końcowe
1. Procedura została opracowana na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
2. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się placówka strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej lub Głównego Inspektora Sanitarnego.
Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez placówkę, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia placówka nie ponosi odpowiedzialności.