Procedura postępowania
na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
w MDK w Kluczborku
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy MDK nie powinniprzychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem osoba taka zostanie niezwłocznie odsunięta od pracy. W tej sytuacji zostanie wstrzymane przyjmowanie uczniów. O powyższym fakcie powiadomiona zostanie właściwa miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a pracownicy mają obowiązek
stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddana gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Pracownicy zobowiązani zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
5. W sekretariacie placówki wywieszone są potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.