Rekrutacja na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku


ZASADY OGÓLNE

 1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie uczące się (dalej: Kandydaci) na nowy rok szkolny przyjmuje się na zajęcia stałe rozwijające uzdolnienia lub rozwijające zainteresowania organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku (dalej: Placówka) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w Placówce przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Placówki.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział kandydaci zamieszkali na terenie powiatu kluczborskiego.
 4. Kandydaci zamieszkali poza powiatem kluczborskim mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 5. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym mogą ubiegać się o przyjęcie na maksymalnie trzy różne formy zajęć. Ubieganie się o przyjęcie na większą liczbę zajęć możliwe jest w sytuacji wolnych miejsc dopiero w postępowaniu uzupełniającym.
 6. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsce na zajęcia w Placówce oraz zapisania kandydatów na zajęcia w Placówce po raz pierwszy jest złożenie wypełnionego przez rodziców (prawnych opiekunów), lub kandydata pełnoletniego wniosku.
 7. Aktualni uczestnicy zajęć w Placówce, którzy chcą kontynuować naukę przez kolejny rok szkolny zapisywani są na podstawie pisemnej deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach, składanej w terminie od 1 do 30 kwietnia.
 8. Wniosek o przyjęcie na zajęcia w Placówce oraz deklarację kontynuacji można pobrać i wydrukować ze strony internetowej Placówki (linki na dole strony) lub w sekretariacie Placówki.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
 10. Informacje dotyczące rekrutacji są umieszczane na stronie internetowej Placówki oraz w formie papierowej na tablicy informacyjnej przy wejściu do Placówki, lub są wykładane w sekretariacie Placówki.

KRYTERIA REKRUTACJI

 1. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w Placówce przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez Placówkę.
 2. Aktualni uczestnicy zajęć, którzy zamierzają kontynuować uczestniczenie w zajęciach w następnym roku szkolnym nie przechodzą postępowania rekrutacyjnego, a jedynie składają deklarację o kontynuowaniu uczestniczenia w danych zajęciach.
 3. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia dyrektor Placówki może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną Placówki. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych, w kolejności według uzyskanej liczby punktów.
 4. Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie o wolnych miejscach na dane zajęcia liczba złożonych wniosków nie jest większa aniżeli liczba wolnych miejsc kandydaci zostają wpisani na listę uczestników zajęć w kolejności zgłoszeń.
 5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na zajęcia organizowane w Placówce na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria główne określone w ustawie o systemie oświaty:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe:
 1. zamieszkiwanie w powiecie kluczborskim poza miastem Kluczbork;
 2. pisemne opinie ze szkoły, innych instytucji z obszaru koła wskazujące na kierunkowe zainteresowania, uzdolnienia;
 3. nagrody i wyróżnienia w konkursach o tematyce zbliżonej do zajęć.

Sposób przeliczania kryteriów na punkty:

 1. wielodzietność rodziny kandydata -   1  pkt.
 2. niepełnosprawność kandydata  -         1  pkt.
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -   1  pkt.
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1  pkt.
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1  pkt.
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1  pkt.
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 1  pkt.

Kryteria dodatkowe

 1. zamieszkiwanie w powiecie kluczborskim poza miastem Kluczbork - 5 pkt.
 2. pisemne opinie ze szkoły lub innych podmiotów wskazujące na kierunkowe zainteresowania, uzdolnienia – 5 pkt.
 3. nagrody i wyróżnienia w konkursach o tematyce zbliżonej do zajęć – 5 pkt.

TERMINY REKRUTACJI

 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach danego koła – od 1 do 30 kwietnia
 2. Składanie wniosków wraz z dokumentacją – od 5 maja do 15 czerwca
 3. Postępowanie rekrutacyjne – od 16 do 27 czerwca
 4. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego i list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia do Placówki – do 30 czerwca

(wyciąg z: „Zasady, kryteria i terminy rekrutacji kandydatów na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku na rok szkolny 2014 – 2015”. Pełny dokument dostępny w sekretariacie Placówki)

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa dziecka >>

Deklaracje uczestnictwa osoby pełnoletniej >>

Deklaracja kontynuacji zajęć – dziecko>>

Deklaracja kontynuacji zajęć – osoba pełnoletnia>>