STATUT MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

im. Stanisława Wyspiańskiego

w Kluczborku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku, nazywany dalej „Placówką”, jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą w ramach systemu edukacji narodowej.
 2. Nazwa Placówki jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
 3. Siedzibą Placówki jest budynek wraz z działką przy ulicy Damrota 4.
 4. Placówka może realizować zadania także poza swoją siedzibą.
 5. a/ Placówka może posiadać filie.

b/ Filię tworzy, przekształca i likwiduje organ prowadzący na wniosek Dyrektora Placówki.

§ 2

 1. Organem prowadzącym Placówkę jest Powiat Kluczborski.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Placówką jest Opolski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PLACÓWKI

§ 3

 1. Celem działalności Placówki jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a zwłaszcza:

a/ rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,

b/ kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,

c/ kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,

d/ przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

 1. Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.
 2. Wymienione w punkcie 2 zadania Placówka realizuje przez:
  1. prowadzenie zajęć,
  2. organizowanie:

a/ imprez, w szczególności konkursów, przeglądów, wystaw, festiwali,

b/ wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,

c/ działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;

  1. realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych.
 1. Placówka realizuje zadania wymienione w punkcie 2 współdziałając z:

a/ rodzinami wychowanków,

b/ szkołami i innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi,
c/ placówkami kulturalnymi, stowarzyszeniami kulturalnymi, technicznymi, naukowymi, sportowymi, zakładami pracy oraz ze środkami masowego przekazy,
d/ instytucjami na terenie całej Rzeczypospolitej oraz z instytucjami zagranicznymi.

§ 4

Placówka opracowuje własne, odrębne programy i plany pracy uwzględniające specyfikę pracy placówki wychowania pozaszkolnego, w zależności od warunków i potrzeb środowiska.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PLACÓWKI

§ 5

 1. Organami zarządzającymi Placówką są:
 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna.
 1. Organy Placówki działają na podstawie właściwych przepisów i opracowanych regulaminów, które nie mogą być ze sobą sprzeczne.
 2. Zadaniem wszystkich organów jest zgodna współpraca mająca na celu dobro Placówki i jej uczniów.

§ 6

 1. Dyrektor kieruje działalnością Placówki i reprezentuje ją na  zewnątrz.
 2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Placówką, w szczególności przez to, że:
  1. sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny,
  2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju,
  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
  4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Placówki, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  5. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Placówki,
  6. wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami i z tego tytułu w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Placówki,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Placówki,
  3. występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Placówki.

§ 7

1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele Placówki.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Placówki.

3. Do uprawnień stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzenie planów pracy Placówki,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Placówce,
 3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Placówki,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 5. podejmowanie uchwał dotyczących aktualizacji Statutu Placówki.

4. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy Placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć stałych,
 2. projekt planu finansowego Placówki,
 3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej  2/3  jej członków.

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Placówki.

8. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz Kuratora Oświaty. Kurator Oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym Placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie Kuratora jest ostateczne.

§ 8

Społecznym organem Placówki jest Samorząd Uczniowski.

§ 9

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Placówki.

2. Samorząd Uczniowski działa przez organy, które są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Samorząd Uczniowski:

a) przedstawia pozostałym organom Placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach  Placówki,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,

b) współuczestniczy w organizowaniu życia Placówki, prowadząc w porozumieniu z dyrekcją działalność kulturalną, oświatową, sportową i rozrywkową,

c) ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

ROZDZIAŁ III

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PLACÓWKI

I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

§ 10

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i  Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor w szczególności przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Placówki.
 3. Organy Placówki zobowiązane są do podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 4. Spory między organami rozstrzyga dyrektor Placówki na drodze negocjacji.
 5. W przypadku nie rozwiązania sporu na drodze negocjacji, strony sporu zwracają się o arbitraż do odpowiednich organów wyższych wg kompetencji, tzn. organu prowadzącego Placówkę lub organu nadzoru pedagogicznego. Rozstrzygnięcie organu wyższego jest ostateczne.
 6. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Placówce organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do dyrektora.
 7. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

a) odpowiedzialności dyscyplinarnej,

b) odpowiedzialności porządkowej,

c) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PLACÓWKI

§ 11

 1. Placówka prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. W Placówce są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 3. 1/ Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 12 wychowanków,
  w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

2/ Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.

3/ Za zgodą organu prowadzącego placówkę liczba wychowanków w grupie może być niższa od liczby określonej w ust. 1.

4/ Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć placówki, z tym że tygodniowy wymiar zajęć stałych wynosi w placówce co najmniej 90 godzin.

 1. W Placówce zatrudnia się:

1/ nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych;

2/ specjalistów niebędących pracownikami pedagogicznymi;

3/ pracowników administracyjnych i obsługi.

 1. Działalność Placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.
 2. Dyrektor Placówki, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. 1/ Szczegółową organizację działania Placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez Dyrektora Placówki do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2/ W arkuszu organizacji Placówki określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3/ Arkusz organizacyjny Placówki zatwierdza organ prowadzący.

4/ Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Placówki ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia, jako uczestnik procesu dydaktyczno-wychowawczego i jednocześnie opiekun ucznia, zobowiązany jest w szczególności do:
   1. otaczania indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
   2. utrzymywania, również z własnej inicjatywy, kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów, informowania rodziców (prawnych opiekunów) o problemach wychowawczych, wykonywania czynności administracyjnych dotyczących grupy, takich jak:

-  założenie i prowadzenie dziennika lekcyjnego,

-  kontrola frekwencji uczniów,

-  sporządzanie sprawozdań semestralnych i rocznych.

ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

§ 12

 1. Dobro ucznia jest dla nauczyciela Placówki wartością nadrzędną.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do wykonywania swoich zadań z dołożeniem należytej staranności.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość tej pracy, jak również za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. Zakres zadań nauczycieli obejmuje:
 1. Programowanie i organizowanie procesu kształcenia i wychowania w prowadzonych zespołach, a w szczególności:

a/ dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z najnowszymi dostępnymi osiągnięciami współczesnej nauki, właściwe przygotowanie się do zajęć,

b/ tworzenie warunków do rozwoju uczestników zajęć,

c/ osiąganie w stopniu optymalnym przyjętych programem zajęć oraz planem pracy placówki celów,

d/ rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole,

e/ przekształcanie zespołu w grupę samowychowania i samorządności.

 1. Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczestników zajęć, ich zdolności i zainteresowań.
 2. Życzliwe, bezstronne, obiektywne, sprawiedliwe, podmiotowe traktowanie wszystkich uczestników zajęć.
 3. Współdziałanie z innymi nauczycielami Placówki oraz pracownikami współpracujących szkół, placówek oświatowych i kulturalnych.
 4. Informowanie rodziców uczestników zajęć, dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich wychowanków.
 5. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej. Udział w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym. Stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej.
 6. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
 7. Czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej.
 8. Przestrzeganie regulaminu pracy, BHP i p.poż. oraz obowiązujących w placówce zarządzeń. Troska o bezpieczeństwo uczestników zajęć.
 9. Dbałość o powierzoną jego opiece pracownię, pomoce naukowe, inny sprzęt stanowiący wyposażenie Placówki oraz dążenie do jego wzbogacenia.
 10. Inne zadania zlecone przez Dyrektora Placówki.

ROZDZIAŁ VI

UCZESTNICY ZAJĘĆ

§ 13

1.      Uczniem Placówki jest przedszkolak w wieku powyżej 6 lat, uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, student, którego rodzice / prawni opiekunowie lub on sam, jeśli ukończył 18 lat, złożyli wniosek o wpisanie na listę uczestników zajęć prowadzonych w Placówce.

2.      Uczeń ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)      obrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

c)      swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Placówki – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

d)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

e)      pomocy w przypadku trudności w nauce i życiu osobistym,

f)       wpływania na życie Placówki przez działalność samorządową,

g)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

3.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie oraz innych aktach prawnych Placówki, a w szczególności:

a)      aktywnego i zaangażowanego udziału w zajęciach,

b)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, kolegów, nauczycieli i pracowników Placówki oraz innych osób znajdujących się w Placówce,

c)      dbałości o ład, porządek i mienie Placówki,

d)      poniesienia kosztów naprawy zniszczonego przez siebie wyposażenia Placówki lub odkupienia nowego w razie niemożności naprawy,

f)       godnego reprezentowania Placówki na zewnątrz,

g)      systematycznego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach,

h)      być przygotowanym do zajęć.

4. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Uczeń zapisuje się i deklaruje systematyczny udział w zajęciach w ciągu całego roku szkolnego.

5. Uczeń może sam zrezygnować z udziału w zajęciach w dowolnym terminie.

6. Trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności oznaczają rezygnację z zajęć i skutkują automatycznym wykreśleniem ucznia z listy uczestników zajęć dokonywanym przez nauczyciela. O tym fakcie powiadamiani są rodzice / prawni opiekunowie niepełnoletniego uczestnika zajęć..

7. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów za:

a)      łamanie zasad kultury współżycia międzyludzkiego: czyny o charakterze chuligańskim, czyny będące zagrożeniem dla życia lub zdrowia innych osób, stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej;

b)      spożywanie alkoholu, używanie i rozprowadzanie narkotyków na terenie Placówki;

c)      nieusprawiedliwione opuszczenie zajęć (3 kolejne zajęcia);

d)      dwie nagany otrzymane w trakcie jednego roku szkolnego;

e)      świadome niszczenie mienia Placówki;

8. Dyrektor skreśla ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Uczniów. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni (od daty doręczenia) do Opolskiego Kuratora Oświaty.

9. Nauczyciel może udzielić uczniowi kary nagany (z możliwością odwołania się od decyzji w ciągu 7 dni do Dyrektora Placówki) za:

a)      powtarzające się nieprzygotowanie do zajęć;

b)      stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych uczniów (zwłaszcza w czasie lekcji), nauczycieli i pracowników szkoły;

d)      rażące niedbanie o mienie Placówki, ład i porządek w miejscu pracy i nauki.

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 14

1.  Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony  i poszanowania godności własnej,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swej pracy,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Placówki, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce,
 6. wpływania na życie Placówki poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego,

2.  Uczeń ma obowiązek:

a)  przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Placówki,

b) postępować w sposób godny i odpowiedzialny, dbać o dobre imię Placówki,

c)  aktywnie uczestniczyć w życiu Placówki,

f) przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających,

g)  troszczyć się o mienie Placówki, jej estetyczny wygląd, czystość i porządek,

h) dbać o estetykę ubioru, zachowywać się zgodnie z tradycyjnymi,  niekontrowersyjnymi normami obyczajowymi (w sytuacjach spornych głos rozstrzygający ma nauczyciel),

j)  naprawić wyrządzone przez siebie szkody (sposób naprawienia szkody określa każdorazowo Dyrektor  lub nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony sprzęt),

l)  szanować godność własną, nauczycieli, innych pracowników szkoły, koleżanek  i kolegów oraz gości Placówki;

m)  pozostawać – w czasie planowych zajęć edukacyjnych i w trakcie przerw między zajęciami – na terenie Placówki.

§ 15

1.  Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia
i nagrody:

a)  pochwałę Dyrektora w formie listu skierowanego do rodziców (prawnych opiekunów),

§ 16

1.  Postępowanie ucznia wbrew postanowieniom Statutu Gimnazjum powoduje nałożenie kar dyscyplinarnych w postaci;

a)  upomnienia nauczyciela,

b)  upomnienia Dyrektora,

c)  nagany Dyrektora z wpisem do akt,

d)  skreślenia z listy uczniów.

2.  Kara winna być adekwatna do czynu i stopnia zawinienia.

3.  Dyrektor może podjąć decyzję o udzieleniu nagany z wpisem do akt  w przypadku:

a)  nieprzestrzegania zakazu palenia tytoniu,

b)  postępowania niegodnego, nieodpowiedzialnego, godzącego w dobre imię Placówki.

4.  Udzielona przez Dyrektora nagana z wpisem do akt jest dołączana do arkusza ocen ucznia.

5.  Dyrektor może  podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego oraz uchwały Rady Pedagogicznej  w przypadku:

a)  złamania zakazu spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających,

c)  ponownego, w czasie trwania nauki, popełnienia wykroczenia zagrożonego naganą Dyrektora
z wpisem do akt,

d)  świadomego niszczenia mienia Placówki,

e)  działania stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów  i pracowników Placówki,

f)  postępowania niegodnego, nieodpowiedzialnego, godzącego w dobre imię Placówki.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ, PROWADZENIA DOKUMENTACJI,

UŻYWANIA PIECZĘCI I STEMPLI

§ 17

1. Placówka jest samodzielnie bilansującą się jednostką budżetową, działającą zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.  Dyrektor organizuje służby ekonomiczno-finansowe, na czele których stoi główny księgowy.

3.  Obowiązki i uprawnienia głównego księgowego określone są przez odrębne przepisy.

4. Dyrektor  zatrudnia pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi w zależności od potrzeb organizacyjnych i możliwości finansowych Placówki.

5.  Dyrektor Placówki określa szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników.

§ 8

1. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Placówka używa pieczęci okrągłej z godłem i stempli według wzoru i zasad określonych odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19

Organy wskazane w Statucie w okresie dwóch miesięcy od dnia wejścia Statutu w życie ustanowią wymagane jego przepisami regulaminy lub dokonają zmian  w obowiązujących regulaminach, dostosowując ich treść do wymagań Statutu.

§ 20

1.  Statut Placówki może ulec zmianie w całości lub w części.

2. Postępowanie w sprawie zmiany statutu wszczyna się na wniosek organu Placówki.

3. W przypadku zmiany przepisów prawa wniosek w sprawie dostosowania Statutu  do obowiązujących regulacji ustawowych składa z urzędu Dyrektor Placówki.

§ 21

1.  Statut Placówki obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Placówki:

a)  organy Placówki,

b)  nauczycieli i innych pracowników,

c)  uczniów,

d)  rodziców.

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
na mocy uchwały Rady Pedagogicznej MDK w Kluczborku z dnia 7.07. 2005 r.

aneks do statutu>>

aneks do statutu>>