Organizację i zasady działania MDK reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oparte na ustawie o systemie oświaty. Jest placówką wychowania pozaszkolnego zaliczaną do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

Placówka oświatowa nadzorowana przez Kuratora Oświaty, działa na takich samych zasadach jak szkoła, wg. ustawy o oświacie i wg. Karty Nauczyciela.

Celem działalności placówek wychowania pozaszkolnego jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy, pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności oraz organizowanie rekreacji.

Placówka realizuje zadania określone w ustawie o oświacie, a w szczególności:

- rozwija różnorodne zainteresowania uczestników

- pogłębia i rozszerza wiedzę wykraczającą poza szkolne programy

- stwarza warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp.

Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest stała forma zajęć (koło, sekcja, zespół, klub i inne), ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć placówki

Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi 2-4 godzin. Godzina zajęć w stałych formach wynosi 45 minut.

Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze.

Wychowankami placówki mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Dyrektor

Tadeusz Michałkiewicz