Regulamin przyznawania certyfikatu uczestnikom zajęć

w Młodzieżowym Domu Kultury:

§1

Osoby uczestniczące w stałych formach zajęć (koło, sekcja, zespół, klub i inne), ujętych w stałym tygodniowym planie zajęć placówki, mogą otrzymać certyfikat stwierdzający systematyczny udział w pracach danej formy.

§2

Warunkiem przyznania certyfikatu uczestnictwa przez okres roku szkolnego jest udział, w co najmniej 80% ogólnej liczby zajęć w danym roku szkolnym.

§3

Do wydawania certyfikatów uprawniony jest dyrektor placówki na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela prowadzącego daną formę w oparciu o dziennik zajęć.

§4

Lista tworzona jest według kryterium procentowego uczestnictwa, zaczynając od osoby, która brała udział w największej liczbie zajęć. W przypadku równorzędnej liczby uczestnictwa o kolejności wpisu decyduje litera alfabetu nazwiska.

§5

Na liście nauczyciel umieszcza również informacje o odniesionych przez ucznia indywidualnie lub zespołowo w danym roku szkolnym sukcesach w konkursach. Za sukces uważa się zajęcie punktowanego miejsca.
W sprawach wątpliwych rozstrzyga dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii nauczyciela, ucznia lub innych osób pomocnych w wyjaśnieniu.

§5

Uprawniony uczestnik zajęć otrzymuje certyfikat co najmniej na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, tak ażeby certyfikat mógł być uwzględniony przy ustalaniu ocen w szkole macierzystej ucznia.
Za wydanie certyfikatu nie pobiera się opłat.

§6

Listy uprawnionych do otrzymania certyfikatu są archiwizowane przez 15 lat.

§7

O przyznanych certyfikatach oraz odniesionych sukcesach uczniów z danej szkoły dyrektor placówki informuje dyrektora tej szkoły odrębnym pismem.

Dyrektor

Tadeusz Michałkiewicz